Nota prawna

„INFORMACJE OGÓLNE”

Niniejsza strona internetowa (dalej „Strona”) została przygotowana na zlecenie „Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k. (dalej „Kubas Kos Gałkowski”). Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zamieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Zawartość i struktura niniejszej Strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody Kubas Kos Gałkowski jest zabronione.
Informujemy, że strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się na Stronie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Kubas Kos Gałkowski nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały w tych stronach i serwisach zawarte.

„KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA”

Treść korespondencji elektronicznej (włączając wszelkie załączniki) jest poufna i prawnie chroniona, a odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem niniejszej wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy oraz usunięcie takiej wiadomości z Państwa systemu (wraz z wszelkimi załącznikami). Jakiekolwiek nieuprawnione rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie niniejszej wiadomości są prawnie zabronione. Nie zgadzamy się na skuteczne doręczanie drogą elektroniczną żadnych pism procesowych, administracyjnych oraz formalnych zawiadomień jakiegokolwiek rodzaju, jak również nie składamy jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień oraz nie udzielamy opinii (chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione uprzednio na piśmie). Wysłanie wiadomości przez Kubas Kos Gałkowski lub z domeny kkg.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do uznania istnienia umocowania KKG do podejmowania czynności w imieniu osób trzecich (o ile nie wynika ono z umowy zawartej uprzednio na piśmie).